Tájékoztató a közös önkormányzati hivatalok létrehozásáról

Nyomtatás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) lényeges változást hoz azon községek tekintetében, melyek lakosságszáma nem éri el  a 2000 főt, közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, tehát nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt, így szervezetalakítási szabadságuk e tekintetben korlátozott.

A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület szerve, ennek megfelelően a hivatallal kapcsolatos döntések alapvetően a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

A fentebb jelzett törvényi keretek között a testület dönt a közös hivatal létrehozásáról. A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését is az érintett képviselő-testületek határozzák meg a megállapodásban.

A közös hivatal létszámának meghatározására külön rendelkezéseket tartalmaz a Mötv., eszerint ha községi önkormányzatok hozzák létre a közös hivatalt, annak létszámáról a hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban kell rendelkezni, a törvényi követelményekre figyelemmel. 

A hivatal elsődleges rendeltetése a döntés-előkészítés, a döntések végrehajtásának szervezése. A közös hivatal sajátossága, hogy több települési önkormányzat döntéseit készíti elő, ezért az egyes települések sajátosságainak figyelembevétele elengedhetetlen a színvonalas munkavégzéshez, hiszen eltérő adottságokat, lehetőségeket, prioritásokat kell folyamatosan szem előtt tartani. Ez mindenképpen más szemléletet, illetve némileg eltérő munkamódszereket kíván meg a közös hivatali apparátustól.

A hivatal tevékenysége kapcsolódik az államigazgatási döntések előkészítéséhez is. Közös hivatal esetén fontos, hogy minden településen folyamatosan biztosított legyen az ügyintézés állandó vagy ideiglenes kirendeltség létrehozásával, ügyfélszolgálattal, vagy más módon – erre a közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodásban feltétlenül ki kell térni.

A közös hivatalokat első alkalommal 2013. január 1-jétől számított 60 napon belül kell megalakítani.  A 2013. január 1-jén hatályba lépő szabályozás szerint a települési önkormányzatoknak – amennyiben közös hivatal létrehozására kötelezettek – meg kell hozniuk az ehhez szükséges intézkedéseket. Megfelelő előkészítés és kompromisszumkészség mellett a közös hivatal megalakítása akár már 2013. január 1-jén megtörténhet, a közös hivatalok megállapítására vonatkozó megállapodásokat 2012-ben is meg lehet kötni, csak arra kell ügyelni, hogy azok 2013. január 1-jén lépjenek hatályba.

Kiemelendő azonban, hogy 2013. év elején megalakított közös hivatalok az azokban részt vevő települések vonatkozásában a struktúra felülvizsgálatára, módosítására csak a következő általános önkormányzati választásokat követően kerülhet sor (2014. évben).

Közös önkormányzati hivatalt alakítani, megszüntetni, ahhoz csatlakozni, abból kiválni önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat követő 60 napon belül lehet.

Az Mötv. 85. § (3) bekezdése rögzíti, hogy ha az érintett képviselő-testületek a megállapodást 60 napon belül nem kötik meg, vagy valamely település a közös hivatalhoz nem tud csatlakozni, a kormányhivatal vezetője dönt a hivatali feladatok ellátásának módjáról, illetve a megállapodás pótlásáról. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete – jogszabálysértésre hivatkozással – a törvényszékhez fordulhat.

 

A közös önkormányzati hivatal felépítése, működése

 

A hivatalok jó működéséhez nélkülözhetetlenek a megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyintézők. A közös önkormányzati hivatal létszámát a létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg az éves költségvetési törvényben meghatározott kiegészítő szabályok figyelembevételével. A hivatal működési költségét a hivatal által ellátott feladatokkal arányban finanszírozza az állam. A létszám tervezésénél kiemelt szempont az, hogy a közös önkormányzati hivatalok több település képviselő-testületét, bizottságait, polgármestereit szolgálják ki.

A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti, munkáját legalább egy aljegyző segíti. A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője, vagy megbízottja az érintett képviselő-testületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken történő ügyfélfogadást.  Az adott település lakosságszáma és az elintézendő ügyek száma határozza meg, hogy állandó, vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség létrehozása indokolt-e.

A fentiekre tekintettel a hivatal létrehozását a képviselő-testületek – azok bizottságai, a tisztségviselők, a polgármesteri hivatal köztisztviselői közreműködésével és szoros együttműködésével – kellően alapos tervező, szakmai, jogi, pénzügyi előkészítő munkájával szükséges végrehajtani.

 

dr. Kosztyi Emma

jegyző

Decrease font size Default font size Increase font size