Településrendezési eszközök 2022. évi módosítás

Nyomtatás

Tisztelt Pusztazámoriak!

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a 35/2022.(VI.13.) sz. 20/2021.(VII.6.) sz. képviselő-testületi határozat alapján megkezdődött a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv részleges módosításának folyamata. A képviselő-testület a 20/2021. (VII.6.) sz. határozatában a Pusztazámor közigazgatási területén fekvő 040/2-es hrsz.-ú külterületi földrészletet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította első sorban őshonos állatfajták kis egyedszámú tartását szolgáló minta mikro farmgazdaság létrehozása céljára. A tervezési és egyeztetési folyamat végig is futott és tavaly decemberben a 9/2021. (XII.17.) rendelet elfogadásával hatályba lépett a módosítás. Az eredeti cél az volt, hogy a 040/2 hrsz. alatti területen egy minta mikro farmgazdaság jöhessen létre. Az önkormányzat álláspontja szerint ennek része olyan üzleti célú épületrész, amely a gazdaság működését, irányítását, az azt működtető üzleti tevékenységet, a mintagazdaság nyilvánosság számára történő bemutatását szolgálja lakó- és szállásfunkcióval kiegészítve. Ebbe bele kell tartozzon pl. egy előadóterem, egy társalgó, szállásfunkció is. Ezért a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását a képviselő-testület a 35/2022.(VI.13.) sz. határozatával megerősítette és a HÉSZ kiegészítését határozta el.

A telek jelenleg is tanya(farm)gazdasági mezőgazdasági övezetbe van sorolva és így azon már most is elhelyezhetők a növénytermesztés, az állattartás, az állattenyésztés és a halgazdálkodás, továbbá az ezekkel kapcsolatos termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló épületek, valamint a mezőgazdasággal összefüggő lakóépület is. De az övezetre vonatkozó szabály kiegészítése szükséges ahhoz, hogy ezeken felül szállásjellegű rendeltetésű önálló épület is elhelyezhetővé váljon, illetve ilyen épületrész is kialakítható legyen. Az övezetre vonatkozó egyéb előírások és a telek maximális beépíthetősége (3%) változatlan marad. Tehát nem változik a fő funkció, a mezőgazdasági jelleg, nem változna a beépítés intenzitása. A változtatás az eredeti cél hiánytalan megvalósítását szolgálja.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet, valamint a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelet, valamint a már említett 35/2022.(VI.13.) sz. számú képviselő-testületi határozat szerint a képviselő-testület megkezdi az érdemi partnerségi egyeztetést és a közigazgatási véleményezési eljárást.

A teljes dokumentációja megtalálható a  www.pusztazamor.hu honlapon a Település / Településrendezési eszközök / 2022. évi módosítás menüponton belül, valamint félfogadási időben (hétfőn és szerdán 8.30 -15.30 óra között, pénteken 8.30 -12.00 óra között) megtekinthető a Községházán.  

A széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében a véleményezés lehetőségét

  1. közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
  2. helyi lapban (amennyiben annak megjelenési ideje lehetővé teszi),
  3. önkormányzati honlapon, és
  4. lakossági fórumon

közzé tesszük az alábbiak szerint:

A jóváhagyandó tervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket a 2022. július 28.-án (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Községházán (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) megtartandó lakossági fórumon szóban, illetve folyamatosan, de legkésőbb a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (azaz 2022. augusztus 5-ig) írásban tehetik meg. Írásos véleményüket leadhatják személyesen a Községházán, küldhetik postán az önkormányzat címére (2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) vagy elektronikus levélben a titkarsag@pusztazamor.hués/vagy a jegyzo@pusztazamor.hucímekre.

Pusztazámor, 2022. július 18.

Pátrovics Benedek polgármester megbízásából

Dr. Újházi Miklós
jegyző

 

2022. évi módosítás

 HÉSZ kiegészítés 2022. - egyeztetési anyag pdf icon