A szociális ellátások változásairól

Nyomtatás

Ismét elkezdődött egy esztendő, és ahogy az lenni szokott, az elmúlt évben rengeteg jogszabályváltozást történt. Biztos vagyok benne, hogy sokan nincsenek azzal tisztában, hogy itt, Zámoron milyen támogatást adhat az önkormányzat a hozzá forduló nehéz helyzetben levő kérelmezőknek. Ezért az alábbiakban röviden összefoglaljuk a pusztazámori önkormányzat által adható támogatási formák lényegét.

 

 

 

Pusztazámoron a települési támogatás az alábbi formákban igényelhető:

  • átmeneti segély
  • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
  • temetési segély
  • beiskolázási segély
  • lakásfenntartási támogatás
  • gyógyszertámogatás.

Átmeneti segélyállapítható meg annak a rászorulónak:

– akinek saját és a vele egy háztartásban élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át (42 750 Ft-ot), egyedül élő esetén a 200%-át (57 000 Ft-ot) nem haladja meg, vagy

– aki önhibáján kívül olyan váratlan élethelyzetbe került, hogy önerőből, saját és családja létfenntartását átmenetileg biztosítani nem tudja;

– aki baleset, betörés, családban haláleset, tartós (legalább két hónapot meghaladó) betegség, hosszas vagy gyakori kórházi kezelés, munkanélkülivé válás miatt átmenetileg létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került;

– aki nyugdíjba vonult: a nyugdíjba vonulást követő időszakra az ellátás folyósításáig;

– akinek a – neki fel nem róható okból keletkezett – közüzemi díjhátraléka (pl. víz, villany, gáz) rendezéséhez szükséges, és a szolgáltatás kikapcsolásának megelőzését, vagy a szolgáltatás visszakapcsolását szolgálná, vagy olyan pénzintézeti tartozása van, amely a létfenntartását veszélyezteti, ugyanakkor ezek mértéke még nem indokolja az adósságkezelési szolgáltatás igénylését.

A segély indokolt esetben természetbeni juttatásként is adható.

A kérelem a Községházán nyújtható be formanyomtatványon, melyhez csatolni kell a meghatározott igazolásokat.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról, vagy alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek súlyos betegsége, kórházi ápolása esetén, igazolt gyógyszerköltség, vagy a gyermek hátrányos helyzete – miatt anyagi segítségre szorul.

A kérelem a Községházán nyújtható be formanyomtatványon, melyhez csatolni kell a meghatározott igazolásokat.

A polgármester temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját és családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, ha a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum a 200%-át (57 000 Ft-ot), egyedül élő esetében a 300%-át (85 500 Ft-ot).

A kérelem a Községházán nyújtható be formanyomtatványon, melyhez csatolni kell a meghatározott igazolásokat.

Az önkormányzat az általános és középiskolai tanévkezdéskor a családokat terhelő kiadások csökkentése céljából beiskolázási segélyt nyújthat azon gyermekes családok részére, amelyekben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200%-át (57 000 Ft-ot). A kérelem benyújtási határideje minden év szeptember 30.

A támogatás összege gyermekenként legfeljebb 6000 Ft.

A kérelem a Községházán nyújtható be formanyomtatványon, melyhez csatolni kell a meghatározott igazolásokat.

Lakásfenntartási támogatás nyújtható azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, akik/amelyek Pusztazámor község területén lakóhellyel rendelkeznek és a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71 250 Ft-ot), illetve azon családok, háztartások esetében, melyeknek minden tagja betöltötte a 70. életévét és az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300%-át (85 500 Ft-ot). Az önkormányzat a támogatást a rászorulók által lakott, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtja, 6–12 hónapon keresztül. A kérelem egy naptári évben legfeljebb kétszer nyújtható be.

A támogatás összege havonta 2500 Ft, ha a figyelembe vehető költségek összege meghaladja az egy főre számított havi jövedelem 30%-át, akkor 3500 Ft, mely elsősorban közüzemi szolgáltatóknak kerül átutalásra.

A kérelem a Községházán nyújtható be formanyomtatványon, melyhez csatolni kell a meghatározott igazolásokat.

Gyógyszertámogatást igényelhetnek azok a szociálisan rászoruló kérelmezők:

– akiknek a havi rendszeres gyógyító ellátásának elismert költsége meghaladja a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 20%-át, egyedül élő esetén a 15%-át, 70 éves életkort betöltött kérelmező esetén 10%-át;

– akiknek a havi rendszeres gyógyító ellátásának elismert költsége nem éri el az előzőekben meghatározott mértéket, de eléri a nyugdíjminimum 25%-át, a 7125 Ft-ot;

– akik az előzőekben meghatározott feltételeknek megfelelnek, és a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át (42 450 Ft-ot), egyedül élő esetén 200%-át (57 000 Ft-ot).

Az ellátás legalább 3 hónapra, legfeljebb 12 hónapra állapítható meg annak, aki az orvos által kiállított javaslat szerint legalább 3 hónapon keresztül gyógyszeres kezelésben részesül. A rendszeresen szedett gyógyszereket a háziorvos, a gyógyszerek árát a gyógyszertár igazolja. Azok a személyek, akik alanyi vagy normatív alapon közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkeznek, gyógyszertámogatásra nem jogosultak.

A támogatás összege havonta minimum 1000 Ft, maximum 5000 Ft.

A kérelem a Községházán nyújtható be formanyomtatványon, melyhez csatolni kell a meghatározott igazolásokat.

Az önkormányzat a gyermekintézmények térítési díjának átvállalását rendelheti el a szülő kérelmére, amennyiben azt a család szociális helyzete indokolja.

A helyi szociális rendelet által biztosított támogatások teljes összegét a Pusztazámori Községi Önkormányzat finanszírozza.

Szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a fenti támogatási formák nem alanyi jogon járnak, hanem adhatók. A helyi rendeletben foglaltak szerint, de minden körülményt mérlegelve hozza meg döntését a Pusztazámor Községi Önkormányzat Szociális Bizottsága, illetve a polgármester.

További információval állok rendelkezésükre:

Chrenkó Marianna vezető-főtanácsos

23/347-421, 23/560-563, 30/709-5811

szoc.soskut@t-online.hu

Decrease font size Default font size Increase font size