Iskolai hírmondó

Nyomtatás

A pusztazámori iskolában a 2012-2013. tanévet töltjük. Szeretnék betekintést adni Önöknek az iskolai életről.

Az intézményben egész napos oktatás folyik, amelyben a tanulók életkori sajátosságait, fáradságát is figyelembe véve, a nap egészére (8.00 – 16.00) elosztva váltják egymást a tanítási órák, a tanulási képességekhez igazított tanórákra való felkészülés, a regenerálódást szolgáló szabadidős programok. Ezen kívül közösségteremtő erejével kiegészíti a család szocializációs szerepét.

Fontos, hogy a gyermek életében rendszer legyen, hiszen egy rendszeresen ismétlődő folyamathoz könnyebben tud alkalmazkodni. Ez a napirend-órarend természetesen nem jelent rideg szabályokat, ez egy rugalmasan kezelhető keret, mely a gyermek fizikai-pszichés terhelhetőségétől függően lazítható. Ezért az ún. nehezebben elsajátítható tantárgyak tanítása a délelőtti órákban zajlik, amikor a gyermek aktívabb, terhelhetőbb, a készségtárgyak a délutáni órákra kerülnek. Az önálló tanulás részben délelőtt, részben délután történik. Az eltérő tanulási tempó miatt ebben az esetben a differenciált feladat adásával lehet a szinkront megteremteni.

Az iskola napirendje a legfontosabb része annak a keretnek, melyben a gyerekek biztonságban érzik magukat. A napirendünk a következő: beszélgető kör, tanórák, projektmunka, játék, pihenés, a nap zárása.

Reggel, a tanítás megkezdése előtt lehetősége van beszélgetésre, a hírek meghallgatására, a napi gondok felvetésére. Ez azért is fontos, mert a ki nem beszélt problémák gátolják a tanulót figyelmének összpontosításában. Az egész napos oktatás esetén nem szorít annyira az idő, mint a hagyományos oktatási formában, így megvan a beszélgető körök szervezésének a feltétele. A beszélgető kör nagyon sok célt szolgál, a tanítótól is függ, mire használja. Íme néhány lehetőség:

•          A gyerekek elmondhatják, mi történt velük előző nap vagy hétvégén. Megoszthatják élményeiket egymással, s miután ezeket megbeszélték, könnyebben koncentrálnak a napi feladatokra. (Elmaradhat a fegyelmezés!)

•          Gyakorolják az élőbeszédet, a türelmes meghallgatást, az odafigyelést. Segít a beszélőkedv megőrzésében, lehetőség ad azoknak a gyerekeknek, akik családi helyzetükből, természetükből adódóan zárkózottabbak.

•          A beszélgető körön hangozhatnak el azok a versek, mesék, amelyek vagy az aznapi munkát indítják el, vagy kapcsolódnak a tanulási folyamathoz, a projekthez vagy a csoportdinamikai problémákhoz. A versekhez gyakran ritmikus mozgást is kapcsolunk.

•          Ekkor történhet a versek közös memorizálása, napindító, a témához vagy az évszakhoz, az évkörhöz, hagyományokhoz kapcsolódó dalok tanulása is.

 A differenciált tanulásszervezés meghatározó munkaformája a tanulók önálló, egyéni feladatvégzése. Ez megvalósulhat differenciált rétegmunkaként, amikor a gyerekek a szerint kapnak feladatokat, hogy az ismeretszerzés, készségfejlesztés mely fokán állnak, milyen tevékenység szolgálja optimális fejlesztésüket. A differenciált rétegmunka mellett az egészen személyre szabott individualizált tanulás is fontos, a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésénél vagy akár, a kiemelkedően tehetséges tanulók esetében.

A 3-4. osztályban elterjedt módszer a kooperatív tanulás/tanítás, mely olyan, feltétlenül fontos és elengedhetetlen képességeket fejleszt a diákokban, mint a figyelem, empátia, felelősségvállalás, önzetlen segítés, kommunikáció, szervezőkészség, tolerancia. A gyerekek motivációját, érdeklődését játékos feladatokkal, változatos és dinamikus munkaformával tartjuk fent. A hagyományos, frontális óramenet mellett egyénileg, párokban, csoportokban is dolgoznak a diákok. Ezek a munkaformák jó lehetőséget nyújtanak a differenciálásra.

 A délelőtti és a délutáni időszakban is rendszeresen van szabadidő, mely a kikapcsolódást, a monotóniából való kizökkentést teszi lehetővé. A szabadidő eltöltésének lehetőségei: levegőn való mozgás, könyvtárlátogatás, játék, kreatív manuális foglalkozás. Az étkezésnél a kulturált étkezési szabályok, szokások, illemtudó kommunikáció kialakítása a feladat.

Az egész napos iskolában két tanító dolgozik a gyerekekkel, megosztva egymás között a tantárgyakat. Ez a forma nagymértékben megkönnyíti mind a gyerek, mind a szülő mindennapjait. A gyermek az iskolában – szakember segítségével – tanulja meg a helyes tanulás fortélyait és így kudarcmentesen gyorsabban jut el a hatékony, önálló tanulás szintjére. Továbbra is kiemelten foglalkozunk a tehetséggondozással, valamint a lassabban érő, részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatásával. A pedagógusok munkáját szakképzett logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus segíti.

Programunkban a mindennapos testnevelésnek nagy szerepe van, amely mellett a gyerekek olyan kiegészítő mozgásanyagot kapnak, mint a dramatikus játékok, néptánc. Mindezek olyan tevékenységek, amely segíti tanulási tevékenységüket, harmonikus testi és lelki fejlődésüket.

 Kiemelt műveltségterületként kezeljük a hagyományőrzést. A szülőkkel együtt ünnepeljük meg a hagyományos magyar ünnepeket. Minden évben van Mikulásváró és húsvétváró játszóház, közösen ünnepelünk az óvodásokkal és a falu lakóival a Falukarácsonyon, az iskola előtt áll a betlehem. A farsangon közösen űzzük el a telet.

Az iskola természeti környezete szinte kötelez mindannyiunkat a környezettudatos magatartásra, természeti és épített környezetünk megismerésére, megóvására. A környezeti nevelés keretében az iskola falai között lehetőséget nyújtunk a szelektív hulladékgyűjtésre, projektjeink, a környezetismereti tantárgy vagy a témahetek a környezettudatos, felelősségteljes magatartásra ösztönzik tanulóinkat.

Az oktatás és nevelés irányvonalát érvényben lévő pedagógiai program szabja meg. Célunk, hogy tanítványaink biztos alapkészségekkel lépjenek át a felső tagozatba. Az iskolaváltással egyidejű tagozatváltás ne okozzon törést a számukra. Fontosnak tartjuk, hogy színes, tanórán kívüli lehetőségek biztosításával mindegyikük számára találjunk legalább egy olyan tevékenységi kört, amelyben sikeresek lehetnek.

Iskolánkban törekszünk a tudástartalmak komplex átadására, tudván, hogy tanulóink az életben is így találkoznak majd a különböző kihívásokkal.

Azt is szem előtt tartjuk, hogy a sokszínű tudás, a több szempontú megközelítések teszik a papírszagú tananyagot izgalmassá, élvezhetővé. Többek között ezért igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy a tananyag puzzle-darabkáit összeillesszék tanulóink. Remek lehetőséget adnak erre a különböző projektek. A projektnek az a feladata, hogy megláttassa a gyerekekkel a világ sokszínűségét, megtanítsa a tervezés, kivitelezés, értékelés hármasságát, és az ismeretek mellett az ismeretszerzés technikáját is. Iskolánkban a projektet motivációként is használjuk. Minden gyerek a saját tempójában halad. Olyan tempóban, ahogy a projektek során érzi, hogy szüksége van a továbblépésre. Elképzeléseink szerint, s ezt a gyakorlat is igazolta, ha olyan célt sikerül a gyerekek elé tűzni, amit igazán el akarnak érni, akkor a munka során felmerülő hiányos ismereteket, készségeket szívesebben sajátítják el, mintha azok megtanulása öncélú folyamat lenne. Például az Erdő-projekt során, az ábécé megtanulására könnyebb a gyerekeket rávenni, ha meggyőződnek arról, hogy a határozókban ennek használatával könnyebben tájékozódhatnak.

Az iskolánkban tehát minden projektként szerveződik az évnyitótól az évzáróig, mert meggyőződésünk, hogy tanulóinknak mindig látniuk kell tevékenységük célját, értelmét. A projektek lehetővé teszik valamennyi tanulónk számára azt, hogy azok is megmutathassák, „legjobbak” valamiből, akik tanulási, magatartási nehézségekkel küzdenek. Mivel a projektek nem csupán a memoriterekre és magas műveltségre épülő készségek, képességek fejlesztését célozzák meg, hanem a gyakorlatias megoldások, a problémamegoldó gondolkodás és a kézügyességet igénylő feladatok fejlesztése is fontos, minden gyermek sikerélményhez juthat, s ezáltal fejlődhet.

A projektzárók gyakran a szülők számára is nyitott programok, amelyek a projekteken történt események rendszerezésére szolgálnak. Például: a Szüretelő projekt befejezése egy szüreti felvonulás, a Betlehemesé egy kiállítás és a Falukarácsonyon előadott betlehemes játék bemutatása. Ezeken a programokon a szülők is betekintést kaphatnak munkánkról.

Projektek a Pusztazámori iskolában: Az én hazám, Magyarország; Erdőjáró projekt;

Jeles napi kalendárium; Madarász suli; Fecskeavató: az újonnan érkező elsősök fogadása; Ősz-projekt: lessük meg az Őszt!; Szüretelő; A mese útja projekt: mesekuckó (a népmese napján, szept. 30.); Mihály-napi vásározó; Az egészség iskolája; Barátaink, az állatok rajzverseny; Márton-napi libaságok;Tél-projekt: lessük meg a Telet!; Adventi vásár; Mikulásváró; Betlehemes; Farsangoló-téltemető; Tavasz-projekt: lessük meg a Tavaszt!; Húsvétváró; Erdei iskola; Környezetvédelmi Zöld hetek a Föld napjától a madarak és fák napjáig (április 22. – május 10.); Nyár-projekt: lessük meg a Nyarat!; Nyárváró évzáró: búcsú a 4. osztályosainktól.

Fontosnak tartjuk, hogy a kedvező lehetőségeket kihasználva megkönnyítsük az óvodából iskolába, ill. az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenetet. A helyi óvodavezetéssel és az óvodapedagógusokkal is napi szintű kapcsolatban vagyunk. Ebben a tanévben közösen szerveztük meg a Márton napi rendezvényünket, a Mikulásvárót és a Falukarácsonyi műsort. A leendő első osztályos tanító nénik már felvették a kapcsolatot a gyerekekkel, óvónőkkel. Január 25-én nagy szeretettel vártuk iskolánkba a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket az ISKOLAKÓSTOLGATÓ foglalkozásra. Az őszi és a tavaszi nyílt napunkon nagy volt az érdeklődés: nemcsak az iskolánkba járó gyermekek szülei jöttek el, hanem a leendő elsősök szülei és más érdeklődők is voltak.

Az étkeztetés a velünk egy épületben működő, helyi óvodához tartozó főzőkonyha oldja meg. Az iskolában étkező gyermekek száma indokolja, hogy két turnusban történjen a menzai kiszolgálás. Köszönet a konyha vezetőjének és dolgozóinak, akik vállalták ezt a többletfeladatot úgy, hogy a konyha maximális kapacitással működik. A felszolgált menü változatos, egészséges. Az ételeket friss zöldségből készítik, a hét során több alkalommal kapnak gyümölcsöt a gyermekek. Ezt még kiegészítjük a „Suligyümölcs pályázaton” nyert gyümölcsökkel, amit a délelőtt folyamán fogyasztanak el a gyerekek.

Az iskolai Szülői Munkaközösség aktivitásának köszönhetően sok segítséget kaptunk a tanórán kívüli programjaink megvalósításához, amit ezúton nagy szeretettel megköszönünk az aktív szülői gárdának.

Garainé Kiss Gabriella tagiskola-vezető

Decrease font size Default font size Increase font size